Aká politika?

diskusia, 24.10.2017 o 19.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru

Európske mesto, lepšie povedané ideál, ktorý kedysi predstavovalo, bývalo inšpiratívnym modelom pre celý svet. V čase globalizácie a prevládajúcej tekutej modernity, kedy je spoločnosť utváraná sieťami sa nachádzame v posturbánnom svete, v ktorom sa pojem mesta začína rozmelňovať. Namiesto mesta, ktoré združuje a integruje, aby umožnilo politické jednanie nastupuje metropolizácia, vylievanie z hraníc, trieštenie, generické zmnožovanie centier a prevaha tokov kapitálu, ktoré prispievajú k miznutiu „miesta“, verejného priestoru aj politického spoločenstva.

Možno mesto, ktoré je súčasťou globálnych ekonomických tokov a sietí lokálne politicky spravovať?

Ako na otázky posturbánnej premeny miest odpovedá súčasná lokálna / regionálna politika? Ako sa dá interpretovať / hodnotiť výkon politiky v bratislavskej metropolitnej oblasti za ostané dve a pol desaťročia? Je aktuálne územnosprávne členenie a charakter jeho politickej prevádzky pre problematiku Bratislavy užitočný?

Dokážeme skicovať vlastné kontúry nového ideálu, alebo budeme iba kopírovať globálne instantné „urban developement“ koncepty ako sú Creative Industry, alebo SMART Cities? Sú odpoveďou na riešenia problémov miest neideologickí odborníci, alebo je ešte stále možné utvárať demokratické spoločenstvo zahŕňajúce všetkých, pri ktorom kľúčovú rolu zohráva verejná politika? Ako v tejto rozmeľnenosti dosiahnuť skutočnú mobilitu, mobilizáciu a participáciu? Aký typ demokratického imperatívu či urbánnej utópie potrebujeme a ako je od neho vzdialená súčasná politická prax?

Okolo metropolizácie Bratislavy sa vynára veľa otázok, na ktoré nachádzame iba málo odpovedí v politických kampaniach pred župnými voľbami. Aj preto sa ich pokúsil Bohdan Smieška hľadať v diskusii s Petrom Vittekom z OZ Utopia a Pavlom Šuškom z Geografického ústavu SAV.

Pavel Šuška vyštudoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v postgraduálnom štúdiu pokračoval na Geografickom ústave SAV v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako samostaný vedecký pracovník. Vo svojej výskumnej práci sa venuje procesom premien mestskej krajiny vo vzťahu k postsocialistickým transformáciám. V rámci tejto širšej výskumnej témy si zvlášť všíma otázky politiky a distribúcie moci pri mestských premenách.

Peter Vittek študoval filozofiu a históriu. Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Utopia, ktoré podporuje rozvoj inkluzívnej a udržateľnej ekonomiky a zavádza prvky participatívnej demokracie vo verejnej správe. Spolu s ďalšími členmi združenia inicioval zavedenie prvých procesov participatívneho rozpočtovania na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér a venuje sa zapájaniu verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávy v Kancelárii pre participáciu verejnosti v bratislavskom Novom Meste a rozvíjaniu participatívnych procesov v meste Hlohovec.

Realizuje: občianske združenie Local Act
Dramaturgia a moderovanie: Bohdan Smieška

Vizuál: Ľubica Segečová

Foto: Erika Hudcovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: