Právo na bývanie

diskusia, 22.09.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru

Privatizácia bytového fondu bola jednou z určujúcich charakteristík ponovembrového spoločenského vývoja. Aj mestá sa vo veľkom zbavovali bytov, ku ktorým sa bolo možné dostať počas prvých vĺn, z dnešného hľadiska, za doslova nepatrné sumy. Vlastníctvo bytu sa stalo výdobytkom aj symbolom novej doby. Postupom času sa však bývanie stalo predovšetkým komoditou, ktorá ani zďaleka nie je dostupná každému. Rozvoj bytového fondu v mestách je až na zanedbateľné výnimky v rukách súkromného kapitálu a jeho ceny diktuje trh s realitami. Verejný nájomný sektor prakticky neexistuje, systém sociálneho bývania ani zďaleka nedokáže uspokojiť všetkých odkázaných.

Jedným z alarmujúcich faktov je, že v Bratislave žije podľa odborných odhadov približne 4-5 tisíc ľudí bez prístrešia. Zlá dostupnosť bývania však čoraz naliehavejšie ohrozuje i ďalšie sociálne skupiny, napríklad mladých ľudí, nižšie príjmové skupiny, nezamestnaných a pod.

Ako v tomto kontexte Slovenská republika napĺňa čl. 31. Európskej sociálnej charty – Právo na bývanie? Prečo nie je bývanie samozrejmosťou? Aké sociálne a spoločenské následky spôsobuje nedostatočný prístup k bývaniu? Aké stratégie má Bratislava vo vzťahu k sociánemu bývaniu a bývaniu vôbec? A aké stratégie v oblasti sociálneho bývania sa začali nedávno realizovať v meste Brno?

O týchto a ďalších otázkach Bohdan Smieška diskutoval so sociologičkou Zuzanou Kusou zo Sociologického ústavu SAV a Slovenskej siete proti chudobe a sociológom Štěpánom Ripkom z Platformy pro sociální bydlení z Brna.

 

 

Zuzana Kusá vyštudovala sociológiu (1980) a od obhájenia dizertačnej práce (1991) pracuje na Sociologickom ústave SAV. Viedla a spolupracovala na takmer dvoch desiatkach domácich a medzinárodných projektov. Záujem o prežívanie historických zmien „zdola“ rozšírila o skúmanie spoločenského diskurzu, spoločenskej dôvery a spoločenskej súdržnosti. V poslednom desaťročí sa intenzívne venuje skúmaniu verejných politík, ktoré ovplyvňujú procesy sociálnej inklúzie. Toto zameranie ovplyvnilo jej pôsobenie ako nezávislej expertky Európskej komisie pre sociálnu inklúziu (2004 – 2014) a tiež angažovanie sa v Slovenskej sieti proti chudobe, ktorú niekoľko rokov viedla. Okrem akademického publikovania, pedagogického pôsobenia a organizovania vedeckého života sa venuje aj občianskej publicistike, v ktorej zdôrazňuje pohľad na chudobu ako ohrozenie ľudskej dôstojnosti. Jej pravidelné utorkové komentáre zamerané primárne na sociálne témy publikuje už piaty rok denník Pravda.

Štěpán Ripka je predsedom Platformy pro sociální bydlení. Platforma je združením neziskových organizácií (predovšetkým poskytovateľov sociálního bývania a sociálnych služieb) a jednotlivcov, ktorí spoločne presadzujú kvalitné, dôstojné a nesegregované bývanie s garanciou podpory pre všetkých, ktorí si bývanie nedokážu zabezpečiť sami. Profesiou sociológ a etnograf so záujmom o politiky a prax sociálného vylučovania / začleňovania, sociálne bývanie, marginalitu a náboženstvo. Viedol množstvo aplikovaných výskumov s Rómami v ČR zameraných na témy integračných politík, bytových politík obcí, vysťahovávania, bezdomovectva, inštitucionalizácie rómských detí a v poslednej dobe na tému využitia Europských štrukturálnych fondov pre bývanie marginalizovaných komunít.

Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act a expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

 

img_0093jko

img_0222jko

img_0173jko

img_0180jko

img_0225jko

foto: Erika Hudcovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: