Verejný priestor (ne)samozrejmý?

diskusia, 14.10. o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru

Verejný priestor (ne)samozrejmý?

Kto má právo na mesto? Je verejný priestor samozrejmý – jedná sa o historicky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru a kto sa má vyjadrovať k jeho utváraniu? Aký je presah verejnej sféry / politiky do verejného priestoru – ako sa tvoria rozhodnutia? Je existencia mestského verejného priestoru v ohrození?

Predmetom prvej zo série diskusií o správe vecí verejných bolo bližšie predstaviť niektoré významné myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského verejného priestoru. Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie o významoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentným konfliktom.

S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) diskutovali odborníci zo Slovenska a Českej republiky naprieč disciplínami sociológie, architektúry a filozofie – Slavomíra Ferenčuhová, Martin Jančok, Martin Škabraha a Peter Vittek.

 

 

Slavomíra Ferenčuhová je sociologička mesta. Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity v Brne, kde obhájila v roku 2010 dizertačnú prácu s názvom MENO, MESTO, VEC: Premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna. Okrem sociológie mesta sa venuje témam urbánneho plánovania, histórii urbánnych štúdií, utváraniu mestských identít, verejnému priestoru a každodennej spotrebe v postsocializme. Je spoluriešiteľkou grantového projektu Kolektivní paměť a proměna městského prostoru (2012 – 2014, GAČR) a spolueditorkou knižných publikácií, ktoré predstavujú odborné prístupy k problematike mesta zakotvené v rôznych spoločensko-vedných disciplínach: Město: Proměnlivá ne/samozřejmost (2009), Československé město včera a dnes: Každodennost – reprezentace – výzkum (2010) a Třetí město (2011).

Martin Jančok je architekt, absolvent Fakulty Architektúry STU v Bratislave. V roku 2010 založil PLURAL, platformu, ktorá sa zameriava na tvorbu a výskum v oblasti súčasnej architektúry a mesta. Zaoberá sa ich vzťahom k spoločnosti. S kritickým a pro—aktívnym postojom ponúka konkrétne návrhy využívajúce najzákladnejšie schopnosti architektúry. Bol zodpovednou osobou v rámci účasti zerozero na medzinárodnom výskumnom projekte City Visions Europe a vo víťaznom návrhu pre maďarské mesto Ajka v prestížnej medzinárodnej urbanistickej súťaži Europan 10. Je laureátom ceny CE–ZA–AR 2011 v kategórii Interiér a CE–ZA–AR 2012 v kategórii Exteriér. Súčasným najdôležitejším projektom je revitalizácia žilinskej neologickej synagógy a jej transformácia na kunsthalle – Nová synagóga, ktorý bol ocenený Bauwelt Advancement Award 2013.

Martin Škabraha je český filozof zaoberajúci sa súčasnou politickou filozofiou a filozofiou filmu. Prednáša na Ostravskej univerzite a na Univerzite Palackého v Olomouci, kde obhájil dizertačnú prácu zameranú na význam a kritiku modernosti. Vplyv na neho mali predovšetkým Jan Patočka, Václav Bělohradský, Jacques Derrida a autori spojení s kritickou teóriou frankfurtskej školy. Vo svojich esejach spojuje postmodernú kritickosť s presvedčením, že filozofia by sa mala spoločensky angažovať. Publikuje najmä v kultúrnom týždenníku A2, dvojmesačníku Sedmá generace, v prílohe Salon denníka Právo a v internetových denníkoch Britské listy a Deník Referendum. Angažoval sa v množstve káuz a občianskych iniciatív, na celoštátnej (ProAlt) aj miestnej úrovni (protesty proti Šantovka Tower).

Peter Vittek študoval filozofiu a históriu. Pracoval ako stolár a rekvizitár, neskôr sa začal venovať prekladaniu a žurnalistike. Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Utopia, ktoré presadzuje rozvoj inkluzívnej ekonomiky a zavádzanie prvkov participatívnej demokracie vo verejnej správe. Zaoberá sa prácou Davida Harveyho – britského humánneho geografa, ktorého text Právo na mesto, súbor filozofických východísk toho, ako sa správať k mestu ako priestoru, ktorý patrí všetkým, preložil do slovenčiny.

Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act a expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

a foto_citylife

_mg_0734

_mg_0715

04

foto: Peter Sit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: